Câu mở đầu trong Tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền nêu rõ “mọi người sinh ra đều tự do và bình đẳng về nhân phẩm và về các quyền”. Còn khẩu hiệu của Hội nghị thế giới Vienna về quyền con người năm 1993 là “tất cả các quyền con người dành cho mọi người.” Đây là  những nguyên tắc cơ bản về quyền con người, được thể hiện trong các công ước và văn kiện quốc tế về nhân quyền. Nhà nước phải có trách nhiệm không xâm phạm, bảo vệ và tạo điều kiện cho người dân được hưởng các quyền của mình.

Hiến pháp của bất cứ quốc gia nào đều thể hiện khát vọng bảo vệ quyền con người của nhân dân và phát triển đất nước công bằng, bình đẳng và bền vững. Điều này có nghĩa mọi người dân không phân biệt giới tính, tôn giáo, sắc tộc, tình trạng cơ thể, xu hướng tính dục và bản dạng giới...đều có quyền bình đẳng như nhau, và quyền của họ được bảo vệ bởi Hiến pháp và pháp luật. 


Thể hiện khao khát này, trong dự thảo Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 (sửa đổi năm 2013) đang đưa ra lấy ý kiến nhân dân từ ngày 2 tháng 1 đến ngày 31 tháng 3 năm 2013, nội dung về quyền con người đã được đưa từ chương V lên chương II thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người. Tuy nhiên, điều 27 và điều 39 trong dự thảo sửa đổi này chưa tuân theo nguyên tắc bình đẳng và bảo vệ quyền của tất cả mọi người. 

Điều 27 có nói (1) Công dân nam, nữ bình đẳng và có quyền ngang nhau về mọi mặt chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình; (2) Nhà nước có chính sách bảo đảm quyền bình đẳng giữa công dân nữ và nam trên mọi lĩnh vực. Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò của mình trong xã hội; (3) Nghiêm cấm mọi hành vi phân biệt đối xử về giới. Tất cả con người có quốc tịch Việt Nam đều là công dân Việt Nam (điều 18) và đã là công dân thì phải bình đẳng. Tuy nhiên, khi điều 27 nhấn mạnh “công dân nam, nữ” vô hình chung đã loại bỏ những công dân là người chuyển giới hoặc người liên giới tính. Chính vì vậy, Điều 27 nên bỏ yếu tố giới mà chỉ nên dùng từ “công dân” vì như vậy nó đảm bảo quyền bình đẳng cho tất cả mọi người. Bên cạnh đó, ở khoản 3 điều 27 nên bổ sung việc nghiêm cấm mọi hành vi phân biệt đối xử về xu hướng tính dục và bản dạng giới vì nó liên quan đến yếu tố gia đình. 

Điều 39 có nói (1) Nam, nữ có quyền kết hôn và ly hôn. Hôn nhân theo nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, một vợ, một chồng, vợ chồng bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. Điều này không đảm bảo quyền kết hôn và lập gia đình của người đồng tính, song tính và người chuyển giới. Chính vì vậy, điều 39 nên được sửa thành (1) mọi công dân có quyền kết hôn và ly hôn. Hai người độc thân có quyền kết hôn theo nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, tôn trọng lẫn nhau. Sửa như vậy sẽ đảm bảo quyền của tất cả mọi người, không trừ một ai. 

Để trọn vẹn, khoản 2 điều 17 nên bổ sung đời sống gia đình vì rõ ràng hiện tại có rất nhiều phân biệt đối xử với người đồng tính, song tính và chuyển giới xảy ra trong môi trường gia đình. Vì thiếu hiểu biết, chịu sức ép định kiến xã hội mà nhiều bậc cha mẹ, anh em, họ hàng đã có hành vi ngược đãi, đánh đập, thậm chí là tước quyền học tập, chăm sóc sức khỏe chỉ vì con em họ là người đồng tính, song tính hoặc chuyển giới. Chính vì vậy, khoản 2 điều 17 nên được sửa là (2) Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội, và gia đình

Đây là những sửa đổi quan trọng để đảm bảo chương II, chương về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân thực sự bảo vệ quyền bình đẳng của tất cả mọi người. Các chuyên gia, các tổ chức bảo vệ quyền con người cần lên tiếng. Đặc biệt, cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới nên gửi ý kiến trực tiếp của mình cho ban soạn thảo theo địa chỉ http://duthaoonline.quochoi.vn/Pages/default.aspx để đảm bảo quyền bình đẳng, quyền kết hôn và quyền mưu cầu hạnh phúc của mình được ghi trong Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam.