Tuyên ngôn nhân quyền ASEAN có tăng thêm cơ hội bảo vệ quyền con người?

"Mọi người dân được thừa hưởng quyền và tự do quy định trong bản Tuyên ngôn nhân quyền này, không phân biệt dựa trên bất cứ điều gì, như sắc tộc, giới, tuổi tác, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị và các quan điểm khác, quốc tịch, xuất xứ xã hội, điều kiện kinh tế, nơi sinh, tình trạng khuyết tật hoặc các điều kiện khác." [điều 2]

Tuyên ngôn nhân quyền ASEAN có tăng thêm cơ hội bảo vệ quyền con người?